Ane Cathrine


Skonnertbrig
191 Tons Br.Skonnertrig ANE CATHRINE paa 191 Tons br. søsattes 1876 i Nordby til Rederiaktieselskabet C. H. Nielsen, Nordby, og førtes at Kaptajn M. A. Warrer.
Den 5. Maj 1894 forlod Skibet Rio de Janeiro med en Last bestaacnde af 8000 saltede Huder til Falmouth. Fire Dage efter Afsejlingen sprang Ane Cathrine læk under haardt Arbejde i Søen. Skønt Besætningen ustandselig sled ved Pumperne, tiltog Lækagen foruroligende, idet Skibet trcik 8 Tommer Vand i Timen. Den 13. Maj blev der afholdt Skibsraad, og da Rejsens Fortsættelse over Atlanterhavet (en Rejse paa ca. 4000 Kvartmil) maatte anses for umulig at gennemføre i Skibets havarerede Tilstand, besluttedes det at søge Nødhavn i PernambucQ hvortil man ankom den 21. Maj. Efter at Lasten var losset, viste Skroget sig at være saa beskadiget, at man besluttede at kondemnere Skibet. Vraget solgtes den 10. August samme Aar til Anton Rasmussen fra Nordby.