Ane Jensine


Bark 512
Tons Br.Barkskibet ANE JENSINE, der var paa 512 Tons br., hed tidligere Minerva. Det byggedes i Glasgow af Jern i 1866 og indkøbtes under ct Ophold i London i Juli 1894 for 28.000 Kr. af A. M. Knudsen i Sønderho.

Barken havde i Oktober 1902 indtaget en Ladning Stykgods, bl. a. Petroleum i Kasser, i New York og afsejlede derfra den 23. Oktober bestemt til Bahia Blanca. Den 2. November blev Skibet overfaldet at en heftig Orkan. Det blev lagt til Vinden for den bare Rigning, men krængede alligevel i de hæftigste Byger saa voldsomt over, at Midten af Lugerne var under Vand.

Det besluttedes da at kappe Overrigningen, men da Skibet ikke desto mindre blev liggende paa Siden, maatte alle tre Undermaster kappes. Hele Rigningen gik udenbords, hvorved Skibet rejste sig lidt. Men. da Storm og Sø endnu rasede, var der Fare for, at Rigningen skulde slaa Hul i Skibet. Ved store Anstrengelser lykkedes det dog at faa Tovværk, Rundholter 0.5. v. frigjort fra Skibet, som nu laa hjælpeløst og væltede sig i Søen. Det tog en Mængde Vand ind over Dækket, saa Mandskabet havde Besvær med at holde Mastehuller og andre Lækager tilstoppet med Madrasser, Værk og Sejldug. Det samme gjaldt Koøjerne udenbords, der var slaaet ind af Rigningen. Alle Baade var skyllet over Bord.

Saaledes drev Ane.Jensine om i 5 Dage, da lykkeligvis en Damper nærmede sig. Da Nødflaget observeredes, holdt Dampskibet Neustna at Marseille ned mod Vraget og sendte en Baad over. Kaptajn Thomsen, der gerne vilde redde sit Skib, foreslog, at man forsøgte at slæbe det til Bermuda, hvortil der kun var ca. 200 Kvartmil. Det gik den franske Damper ogsaa ind paa. To svære Staalwirer blev ført over til den lille Sønderhobark, og Slæbningen paabegyndtes, men da Wirerne brækkede to Gange i Løbet at kort Tid, og Besætningen paa Ane Jensine, som var meget udmattet, forlangte at komme om Bord i Damperen, blev Bjergningsforsøget opgivet. For ikke at Vraget skulde ligge farligt for Sejladsen, blev Lugen til Kættingsrummet aabnet, ligesom der tændtes Ild i noget Værk med Petroleum i Kahytten, for at faa Vraget til at synke hurtigere. De danske Søfolk landsattes den 15. November paa St. Michael, Azorerne, medens Damperen fortsatte sin Rejse til Gernia.


Ane Jensine havde tidligere været ført af Kaptajn Køhl og nogle af Skibets Rejser i hans Tid skal her nævnes: Ankom 28. Sept. 1894 Paranagua fra Santos. Ankom 7. Februar 1895 Buenos Aires fra Paranagua. Afsejlet 1. April 1895 Santa Fc til Rochester. Ankom 23. Juni 1895 Rochester. Afsejlet 31. August 1895 London til Rio de Janeiro, hvortil Barken ankom den 27. Oktober 1895.