Christine


Bark
394 Tons Br.


blue

BARKEN »KRISTINE«S STRANDING PAA SVENSKEKYSTEN 9. AUGUST 1887.


Ungmand Hans Frederiksen af Sønderho fortæller:

Jeg blev i 1887 forhyret med Barken »Kristine« af Sønderho, ført af Kaptajn Niels Hansen, som Ung-mand. Vi var undervejs fra Kotka i Finland til England, da vi af en heftig opstaaende Storm blev slaaet ud af Kurs og over mod Halmstad Bugten, det var den 7. August. Vi observere de Land baade for og agter og ligesaa i Læ, saa Stemningen om Bord blev noget nedslaaende. Kaptajnen sammenkaldte Mandskabet til Skibsraad og meddelte, at vi vanskeligt vilde kunne undgaa en Stranding. Vi unge af Mandskabet turde ikke af Mangel paa Erfaring i saadan et Tilfælde fremkomme med Forslag i nogen Retning, inden vi først fik Lejlighed til at konferere med vor gamle Kok, der selv havde været Fører i sin Tid. Han fraraadede at indvilge. Da Kaptajnen hørte, vi forkastede hans Forslag, kommanderede han straks begge Ankre stukket ud paa en Tamp, hvilket var lig med 90 Favne paa hver. Sejlene blev gjort fast, og vi troede os nu mere sikre, men ved Pejling af Land viste det sig, at vi alligevel drev.


Klokken 3 Eftermiddag den 9. August blev Mandskabet atter sammenkaldt til Skibsraad, hvor der meddeltes os, at Skibet var drevet saa og saa meget fra Gaars dagen. Kokken stod bag ved mig og hviskede: Det er rigtigt, hvad Kaptajnen siger. Han foreholdt os, at i Dag kunde det ikke nytte at sige Nej til hans Forslag om at forsøge at sejle ind med Raasejlene i Firkant for ikke at drive ind med Søerne paa tværs, da Skibet saa uindgenkaldelig maafte blive Vrag, mens vi ved at følge hans Forslag kunde vente, at faa Skibet sat saaledes, at Agterenden kom mod Vinden. Kokken puffede til mig og sagde: Det er rigtigt, hvad han siger, sig allesammen Ja. Kaptajnen lovede saa paa Mandskabets Forslag at styre i en Retning, hvor der kunde ventes at være Strandbund. Stemningen var dog ikke allerbedst om Bord. For alle Tilfældes Skyld gav vi os til at slibe alle om Bord værende Økser og Knive, alt i bange Anelser, dog oplivet af Styrmanden, der var Kaptajnens Broder. Han var koidbiodig og kunde tillige servere mange pudsige Vittigheder, der løftede Humøret. Da disse Forberedelser var tilendebragt, sjæklede vi begge Kæder fra, hejste Forstagsejlet, satte Storunder- og Undermærsejl paa Fortoppen, Fokken og Under- og Overmærseji. Baadsmanden og en Letmatros gik til Rors, og saa gik det med rasende Fart ind gennem Braad og Brænding.
Det mindste Vink fra Kaptajnen blev forstaaet og øjeblikkeligt efterkommet. Kort efter kom der en usædvanlig høj Sø, som løftede Skibet og slyngede den mod Grunden, hvorefter et Stykke af Kølen kom op paa Siden af os. Hele Mandskabet med Undtagelse af Rorgængerne gik bagover paa Dækslasten, og for hver efterfølgende Sø slyngedes vi længere ind, til sidst sad Skibet fast med Agterenden omtrent mod Brændingen. Nu raabte Styrmanden til Baadsmanden: »Mersanskø det hales,« det betød, at nu skulde Mandskabet have en Snaps hver. Baadsmanden kom saa og skænkede for os alle. Ihi, hvor det strammede op - for en Stund. Baadsmanden forsvandt derefter ind i Kahyften og drak sig plakatfuld. Bagefter fortalte han, at han ikke troede paa Redning og vilde derfor gaa glad i Døden. Ja, sikken Kujon


Vi gik nu alle ind i Lugaret og iførte os vor bedste Tøj med Vrangen ud i det Haab at komme helskindet i Land. I Løbet af Natten fik Skibet en Bøjning i Skroget 2 Steder, derfor blev der givet Ordre til at kappe Mesan- og Storrigningen, et livsfarligt Stykke Arbejde, som Styrmanden anmodede dem om, der turde paatage sig dette, at træde frem. Jeg tænkte et kort Øjeblik paa min Mor, men tog saa Mod til mig og udbad mig en Økse for at forsøge Kapningen, og idet jeg begyndte dermed, opmuntrede man mig paa bedste Maade og raabte: Hold bare Ørene stive. Jeg fik hugget Mesanmasten halvt igennem, gik derefter til Læ og saa til Luvart og kappede Spænd for Spænd i Haab om, at det hele vilde gaa over Bord, men det skete ikke, jeg vilde da, det maa jeg bekende, nødigt arbejde videre, men jeg følte, det gjaldt Livet for os alle, og saa kappede jeg videre, til det hele med stor Brag gik ned paa Siden. Derefter maatte vi tænke paa Stormasten, som var endnu betydeligt vanskeligere at kappe, da der var 4 Ræer paa og med Sejl, hvorfor alle kviede sig for Arbejdet. Det mærkede Styrmanden godt, hvorfor han greb den største og bedste Økse og huggede løs i Læsiden. Stillingen var farlig, men han undgik dog at blive revet med, da Ræerne og Rigningen gik over Bord. Begge Master laa nu langs Siden af Skibet, der nu laa ret godt og arbejdede ikke meget.


Vor Storbaad var forlængst gaaet i Kamp mod Bølgerne, tilbage havde vi kun en Jolle, men til denne turde vi ikke betro vort Liv.
Der var ikke Udsigt fil nogen Hjælp fra Land, hvorfor vi byggede 2 Flaader af Dækslasten i Løbet af Natten for det Tilfælde, at Skibet helt skulde skille ad. Vi vilde da paa bedst mulig Maade klamre os fil Flaaderne. Under alt det skete var vi blevne skrupsultne, men da Søerne havde tilintetgjort en stor Del af Agterskibet, var vor Proviant gaaet over Bord, saa det saa mindre godt ud for vore sultne Maver, men heldigvis havde Kaptajnen en stor Spegepølse i Kahytten, den kom frem og delt i 10 lige store Dele med en Del til hver, ligesaa gik det med Styrmandens Skraatobaks Beholdning, og endelig blev 12 Bajere delt. Jeg gemte min Part af Pølsen for det Tilfælde, at den forventede Redning skulde trække længere ud.


Onsdag Morgen Kl. 8 kom der endelig en stor Baad fra Land ud til os. Fra Baaden raabtes: Hvor mange Mand om Bord?
"10 Mand", lød Svaret.
"Kom saa med 5 af de yngste"
Det skete, og Svenskerne beordrede: "Flat ned i Bunden" Vi, der kom i Baaden, skulde nemlig gøre det ud for Ballast.
Vi var alle glade for saa vidt kommen, men det var dog ikke uden Genvordigheder, vi naaede Land. Da vi havde faaet fast Grund under Fødderne, vilde vi have raabt Hurra, men opsatte det til vore Kammerater var kommen vel i Land, som vi, og da det var sket, lød der et bragende Hurra, adresseret til vore brave Redningsmænd. Jeg fik lige Øje paa en gammel tilsyneladende fattig Kone paa Strandbredden, og i min Glæde over Redningen løb jeg hen til hende og spurgte, om hun ikke kunde lide at smage et Stykke dansk Spegepølse. Hun takkede allerhjerteligste derfor, og det ligesom betog mig Sulten.
Vi blev alle budt ind i en Fiskerhytte og blev her paa det venligste bl. a. beværtet med kogte Ng og Laks. Skibet var total forlist, dets Drægtighed var 394 Reg. Tons.
Skibets Fører, Niels Hansen, Søn af Snedkermester Hans Forpagter Jensen, Sønderho, døde i Esbjerg 1922, 75 år gammel.

Retur til:

Skibsfortegnelsen

>