Doris Brodersen


Bark 679
Tons Br.



Bark DORIS BRODERSEN på 679 Tons br. byggedes af Jern i Flensburg 1875 som Fuldskib til Skibsreder H. C. Brodersen, Flensburg, efter hvis Hustru det var opkaldt. Det kostede som nyt 100.000 Rmk. Skibet solgtes til Skibsreder P. N. Winther i Nordby den 19. April 1890 og blev omtaklet til Bark i 1892. Det førtes af H. A. Mathiasen og H. L. Hansen.


På en Rejse fra Liverpool til Guayaquil i Sommeren 1899 led Skibet svært Havari under Cape Horn og måtte søge Nødhavn i Port Stanley på Falklandsøerne. Herom skrev Kaptajn H. L. Hansen til den korresponderende Reder:

,,Sejlet fra Liverpool 7/7 1899 til Guayaquil. Fra Liverpool til Cape Horn gik Rejsen så nogenlunde godt, kun var den lidt lang på Grund af Modvind, ialt 70 Dage.

Ved Cape Horn blæste det vedholdende i 30 Dage svære vestlige Storme med høj Sø, så det ikke var muligt at avaneere.

Den 15. Oktober 1899 om Natten Kl. 1,00 fik vi over Forskibet en meget svær Brådsø, der borttog Skanseklædningen fra Bakken til agterste Spand Fokkevant, desuden afsloges For- og Kabelrumslugen, så Vandet strømmede ned i Lasten; Fokkerøsterne brækkede på eet nær, så Masten kun støttedes af Topbardunen, og et Held var det, at den holdt, thi ellers vilde Masten være gået over Bord.

Da Skibet efter Bestikket befandt sig på 56 Gr. 5. Br. og 76 Gr. V. Lgd., og der ingen Udsigt var til, at Vejret vilde bedage sig eller

Den 17. Februar 1900 sejlede Skibet fra Port Stanley til Guayaquil, hvortil det ankom den 14. April 1900.

I1906 ankom Doris Brodersen til Sydney fra Matupi og gik derfra til Westport, Ponape og Jaluit. Via Valparaiso og Punta Arenas fortsattes til Falmouth for Ordre og til Bremen, som nåedes 6. December. I Marts 1908 afhændedes Skibet til Italien og omdøbtes til Antonio af Castellamare. Det blev kondemneret på Bermuda i 1913.

Vinden forandres, besluttede vi os til efter afholdt Skibsråd at holde af og søge Nødhavn.Vi vilde helst have søgt Montevideo, men da Fokker igningen kun dårlig lod sig ansætte, formedeist at Røsterne var knækkede, og da Vandet i Vandtankene tillige var blevet brak og Mandskabet begyndt at blive syge, så jeg mig nødsaget til at søge Port Stanley (Falklandsøerne), hvortil vi ankom den 30. Oktober 1899.

Endskønt der ingen Bugserbåd findes her, kom vi dog godt i Havn, og det første, jeg gjorde, var jo at melde Protest og få Besigtelse om Bord, der takserede Skaden til £ 1200, hvorefter Skibet blev forhalet til den indre Havn, og Krudtet losset den 23. November.

Samme Nat blev jeg og begge Styrmænd samt Kokken båret ud af Kahytten i bevidstløs Tilstand; Kullene havde nemlig taget Ild og udviklet Gas, som havde forgiftet Luften. Jeg kom dog hurtig til Bevidsthed, hvorimod det tog længere Tid med Styrmændene og vor Stuart. Kaptajnen på et norsk Fartøj kom os til Hjælp, idet hans Skib lå i Nærheden.

Om Morgenen åbnedes Lugerne, og straks stod en stærk Røg og Gas op af samme. Jeg tog Besigtelse om Bord, som beordrede Vand pumpet om Bord for om muligt at slukke Ilden, fik 2 Pumper fra Land og pumpede i 24 Timer med hele Mandskabet og 15 Mand fra Land. Ilden blev da slukket, men i Rummet var der 8 Fod Vand, som skal blive der, så længe Gaslugten holder sig, hvilket endnu er så slemt, så man ikke kan sove i Kahytten.

Da der ingen Telegrafforbindelse er herfra, vil min Agent samt Besigtelsen have, at jeg skal rejse til Montevideo for at komme i Forbindelse med Dem og Assurandørerne og at få taget Bestemmelse om, hvad der skal foretages. - 200 Tons Kul er solgt til 17 sh. (antagelig pr. Ton), og der må sikkert losses mere, da omtrent alt er beskadiget. Det vilde sikkert være heldigt, om det hele blev solgt og losset her, men herom er vi dog ikke enige. En Del af Stykgodset er jo også beskadiget, men Krudtet er losset i god Tilstand.

Der er 2 Skibe her med omtrent samme Skade som ,,Doris Brodersen", kun ikke med Ild i Ladningen, desuden 8 med større eller mindre Havari, så det vil tage flere Måneder at få Skibet repareret, og det vil koste en stor Sum Penge, så det heldigste vil nok være at blive af med Ladningen her og sejle et andet Sted hen for at reparere, især da også en hel Del Sejl er i Stykker, og der kan jo være Fare for, at Ilden kan opstå i Kullene påny, når Skibet igen kommer ud. Et Held var det, at Krudtet var losset, ellers var ,,Doris Brodersen" sprunget i Luften og formodentlig hele Mandskabet ganet under."