Sørine


Bark 398 Tons
Br.Barken SØRINE på 398 Tons br. afieveredes 1891 fra Søren Abrahamsens Værft i Nordby til ,,Rederiaktieselskabet Sørine', der repræsenteredes af M. 5. Jepsen og senere af P. N. Winther. Den blev ført af Kaptajn A. C. Andersen.

Sørine skulde ikke komme gennem Tilvære1sen uden skrammer. I1907 havde Skibet losset i Ålborg efter en Rejse fra New York via Lissabon og afsejlede 27. September fra Ålborg til Langesund. 29. September ankom Barken hertil og lossede sin Ballast, inden den kunde begynde at indtage Last. Den 2. Oktober om Morgenen kom en Bugserbåd på Siden og påbegyndte Bugseringen af Skibet til Brevik, hvor der skulde lastes. Ca. en Time senere kæntrede Skibet pludselig helt rundt, således at Kølen var synlig. Besætningen i Sørine blev alle reddet med undtagelse af Kaptajnens Hustru og en Ungmand, der begge druknede.

Den 17. December 1909, da Skibet befandt sig på 37, 34 N. Brd. og 53, 43 V. Lgd., overfaldtes det af en heftig Storm. Man forsøgte først at lænse for små Sejl, men Stormen tog i den Grad til, at Sejlene røg, og Skibet lagde sig så meget på Siden, at Storlugen kom i Vandet. For at få Skibet til at rejse sig igen, måtte man kappe Fokkemasten, men da denne faldt, tog den Store Bramstang og Store Mærsestang med sig i Faldet.


Det blæste nu en Orkan, så intet Sejl kunde føres, og Skibet arbejdede derfor voldsomt i Søen. - Man forsøgte derfor at dæmpe Søen med Olie-poser, og når Skibet ikke blev fuldstændig Vrag, tilskriver Kaptajnen det for en stor Del Brugen af Olie som Bølgedæmper. Efter Stormen holdtes Skibsråd, hvori det besluttedes at rejse en Nødrigning og søge at nå en Nødhavn enten i Kanalen eller på Azorerne. Det var meget besværligt at få Vraggodset klaret fra Skibet, og dertil kom, at Stormen tog til på ny, hvorved Sprydet mistedes, og Undermærseråen knæk kede. Dertil kom så, at Rorstammen længe havde givet sig og omsider knækkede helt. Man gjorde Forsøg på at beholde Roret, men det slap fra og drev af. Nu var der gået 8 Døgn, siden Stormen begyndte, og det var blevet Jul; i denne Tid havde alle Mand arbejdet næsten så godt som uafbrudt. Man var på 36, 19 N. Brd. og 48, 14 V. Lgd. og fik her en østgående Damper i Sigte. Damperen signaliserede, om der ønskedes Hjælp, men skønt man skulde mene, der var Grund til at svare ,,Ja", blev der dog svaret ,,Nej". Straks da Roret mistedes, gik vi i Gang med at få lavet et Nødror, og 2. Juledag blev det færdigt, men det viste sig så vanskeligt, ja næsten umuligt, at få det anbragt på sin Plads, thi det blæste stadig, og Søen gik højt, og det lykkedes først den 29. December at få det anbragt. - Skibet vilde dog ikke lystre dette Ror, hvorfor man igen måtte have det inden Borde og gøre det større, så først fungerede det tilfredsstillende. Man gik derpå i Gang med at lave Nødmast, som rejstes den 3. Jan. 1910. - Mesanstangen blev anvendt som Bovspryd og Klyverbom. -Nu var der gjort, hvad der stod i vores Magt for at føre Skibet i Havn.


Med den rejste Rigning kunde der gøres indtil 5 Mils Fart, og Skibet lystrede Roret forholdsvis godt, og som meddelt nåedes Falmouth den 11. Februar.

Om dette gode Stykke Sømandsarbejde skrev Fanø Ugeblad 1910:
,,At Kapt. Andersen nu overalt roses for det udmærkede Sømandsbedrift, han her har udført, er forståelig og naturligt, men vi må heller ikke glemme Besætningen, som har haft det ualmindelig drøjt og har gjort sit til det smukke Resultat, deriblandt da først og fremmest 1. Styrmand Callesen, i hvem Kapt. Andersen sikkert har haft en sådan Støtte, at Forsøget uden ham måske havde været mislykket."

Som Anerkendelse for dygtigt Sømandsskab modtog Kaptajn Andersen senere et Guldur med Inskription fra Assurandørerne, medens Mandskabet fik Pengegaver.

Under Bugsering fortsattes nu Rejsen til Destinationshavnen, Antwerpen, hvor Sørine efter endt Udlosning kom i Dok og gennemgik Eftersyn og Reparation af Skaderne. Næste Rejse skulde blive Skibets sidste.

Ligesom Søsterskibet Hans, der i 1901 fragtedes af The Hudson Bay Company, blev Sørine sluttet for en Rejse med Stykgods fra London til Charlton Island i Hudson Bay. Sørine var det eneste Sejlskib, der i 1910 fragtedes hertil. Der afsejledes 16. Juni, og man nåede frem efter en besværlig Rejse, hvor Skibet blandt andet en Tid lå fast i Isen.

15. September afsejlede Barken atter fra Chariton Island bestemt til London. Tre Døgn efter Afsejlingen viste det sig under stormfuldt Vejr med høj Sø, at Skibet var sprunget læk. Det skyldtes formentlig den hårde Sejlads i Isen for Udgående. Man forsøgte at pumpe Skibet læns, men da Ballasten var trængt ind ved Pumpene, blev disse snart ubrugelige, hvorfor det efter afholdt Skibsråd besluttedes at returnere til Chariton Island.

Ved Ankomsten hertil blev Sørine landsat på en Banke, men da det viste sig umuligt at få repareret Skaderne på dette øde Sted, og Besætningen ikke vilde fortsætte med Skibet mod Europa, uden at det blev repareret, blev Sørine liggende. Den blev senere kondemneret og solgt for 120 Pund Sterling. Kaptajnen og Mandskabet måtte først sejle i små Både ned til en Station, hvor der fandtes Jernbanelinie. Rejsen påbegyndtes i Slutningen af juni 1911, og i August nåede man hjem.

Det formentes, at Kæntringen skulde være forårsaget af en højtgående Byge, men dette Synspunkt forekom alligevel besynderligt, idet Skibet tidligere havde vist sig at være i Besiddelse af betryggende Stivhed. Det var for Eksempel blevet konstateret under et Ophold i Barcelona i December/Januar 1893/94, hvor Skibet ved en Kølhaling havde rejst sig selv, uden at Kølhalingstaljerne var blevet overhalet.

Barken blev senere bjerget og istandsat, hvorefter den indtog Last i Brevik. 12. November 1907 var man sejlHar til London, hvortil man ankom den 20. November, og hvor der senere lastedes Stykgods til Falklandsøerne.

I 1909 var Uheldet atter ude efter Skibet. På en Rejse fra Santa Cruz til Falmouth for Ordre med Mahognitræ mødte Skibet meget dårligt Vejr. Det kulminerede med orkanagtig Storm, hvorunder Sørine led stort Havari.

Herom skrev Kaptajn Andersen til sin Reder: